23 | 10 | 2018
VWSC Reglement inwendige orde
woensdag, 22 februari 2017 00:00


Reglement Inwendige Orde Viersel Waterski Club

Dienst orde en reglementering

Versie: Februari 2013(vorige versie januari 2011)

Artikel 1.

Ieder lid van Viersel Waterski Club, afgekort VWSC, wordt geacht de reglementering van Inwendige Orde van Viersel Waterski Club evenals het Bijzonder Reglement van de Dienst voor de Scheepvaart van de lijn Antwerpen – Luik en vertakkingen inclusief alle aanvullingen, te kennen en na te leven. De reglementen van de Dienst Der Scheepvaart kunnen geraadpleegd worden op de website van deze dienst.

De reglementering van inwendige orde van Viersel Waterski Club wordt bij inschrijving overhandigd en voor akkoord getekend door elk ingeschreven lid.

Artikel 2.

Een inschrijving voor een lidmaatschap is geldig voor het lopende jaar.

Artikel 3.

Verkeer op de dijken en trekwegen

a) Elke bezetting door de clubleden van het staatsdomein buiten het afgebakend perceel is verboden. Tot het perceel behorend is het jaagpad links van de slipway (wanneer men met het gezicht naar het water staat) tot 50 meter voorbij Viersel brug.

b) Het gebruik van de trekweg is enkel toegelaten wanneer dit strikt noodzakelijk is en dit enkel op het perceel toegewezen aan de club met maximum snelheid van 10 km per uur.

c) Het jaarclubteken op de trekwagen geldt als toelating voor het gebruik van de trekweg.

d) Het verkeer op de weg rechts (openbare weg) van de slipway is onderhevig aan het politiereglement. Dit houdt onder andere in dat er een stationeer- en parkeerverbod geldt langs de waterkant.

e) Enkel tijdens het tewaterlaten/ uit het water halen van boot/jetski mag gestationeerd worden onder de kraan van VWSC. Zie tevens art. 34.

Artikel 4.

Bij het inleggen of uithalen van de boten/jetski’s via de slipway is men verplicht voorrang te verlenen aan andere weggebruikers van de openbare weg.

Artikel 5.

Tijdens weekends en feestdagen is men verplicht de trailer op de parking voor trailers te plaatsen. Op andere dagen is het toegelaten de trailer naast de trekwagen te plaatsen in de nabijheid van de uitgekozen steiger, behoudens op tegenspraak van het Bestuur van Viersel Waterski Club.

Artikel 6.

Richtlijnen verstrekt door het Bestuur van Viersel Waterski Club of één der bestuursleden of aangestelde personen dienen steeds zo vlug mogelijk opgevolgd te worden.

Artikel 7.

Personen die niet aangesloten zijn bij VWSC en die deel uitmaken van een bemanning, dienen de reglementering eveneens na te leven. Ten allen tijde zal de booteigenaar, welke verplicht lid is van VWSC, verantwoordelijk gesteld worden.

Artikel 8.

Voor de tewaterlating dient steeds het berichtenbord links naast de slipway of aanplakbord aan de kraan geraadpleegd te worden. Onverwachte en tijdelijke richtlijnen verstrekt door de Dienst voor de Scheepvaart worden hierin medegedeeld en dienen strikt nageleefd te worden.

Artikel 9.

Picknicktafels en -banken dienen na het gebruik in een zindelijke staat achtergelaten te worden. Etensresten en afval dienen in de daartoe bestemde vuilnisbakken gedeponeerd te worden. Nalatigheid kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Artikel 10.

Het immatriculatie nummer van de boot dient aangebracht te worden op een goed zichtbare plaats aan beide zijden van de boot, in voorgeschreven grootte en op een witte achtergrond: 21 cm hoog, 12 cm breed en 4 cm dik (art. a4 van het Bijzonder Reglement). Het jaarclubteken dient aangebracht te worden aan stuurboordzijde ter hoogte van het windscherm van de boot. Het tweede clubteken voor het trekkend voortuig bestemd, plaatst men rechtsachter boven de bumper.

Artikel 11.

Schade berokkend aan de installatie, eigendom van de club, dient spontaan aangegeven te worden (dekking door ongevallenverzekering).

Artikel 12.

Men mag niet varen indien men jonger is dan 18 jaar. Elke piloot moet in het bezit zijn van een geldig stuurbrevet.

Artikel 13.

Het toegestane parcours voor het beoefenen van de watersport, ons toegewezen door de Dienst voor de Scheepvaart, is gelegen tussen de punten ijzeren brug van Oelegem en 900 meter voor de ijzeren brug van Herentals.

Artikel 14.

Boten die afvaren met of zonder skiër doen dit steeds in de richting van Herentals. Boten die aanleggen doen dit steeds uit de richting van Massenhoven. In geen geval draaien voor Viersel brug.

Artikel 15.

Bij vertrek of aankomst zal men elke golfstag vermijden binnen de 15 meter voor de kraan of slipway. Denk aan de gemeerde boten.

Artikel 16.

Tijdens het skiën, moet de bemanning bestaan uit piloot en copiloot. De skiër is verplicht om een reddingsvest te dragen. Aangeraden wordt dat kinderen in de boot steeds een reddingsvest dragen.

Artikel 17.

Het is niet toegestaan te spelevaren met boten en/of jetski’s ter hoogte van de kraan of slipway.

Artikel 18.

De skiër dient steeds in het vaarwater van de boot te blijven tijdens het kruisen van handelsvaartuigen. Slechts 50 meter voorbij een ingehaald vaartuig mag de skiër het vaarwater verlaten (voorrang aan alle handelsvaartuigen).

Artikel 19.

De boten dienen elkaar steeds te kruisen langs rechts behalve in speciale omstandigheden, in dit geval dient de piloot zijn richting kenbaar te maken door zijn arm uit te steken.

Artikel 20.

Het binnenhalen van de skikoord dient in de mate van het mogelijke na het loslaten van de skiër te gebeuren in de lengterichting van het kanaal, zodat vertrekkende of aankomende boten geen hinder hiervan ondervinden.

Artikel 21.

Het is verboden om aan training voor snelheid te doen voor de installaties. Bij het beëindigen van de training dient men de skiër in het water te laten zakken tussen het clubhuis en het sas van Viersel.

Artikel 22.

Enige hinder toebrengen aan een hengelsportbeoefenaar is ten strengste verboden.

Artikel 23.

Het toevallig aanleggen of meren van vaartuigen die niet tot de club behoren, mag niet verboden worden indien hierdoor geen hinder ontstaat voor de normale activiteiten van de club.

Artikel 24.

Het vastleggen van de boten is verplicht aan de daarvoor bestemde oogbouten of bevestigingspunten.

Artikel 25.

In eigen belang dient bij verkoop van een boot het clubkenteken te worden verwijderd.

Artikel 26.

De door ons aangegane verbintenis tegenover de Dienst voor de Scheepvaart noodzaakt de strikte naleving van de reglementen. Dit naar ieder veiligheid! Men verplicht zich ertoe het bewijs van verzekering voor te leggen op verzoek van het Bestuur of een afgevaardigde belast met de controle. Bij niet-verzekering volgt uitsluiting.

Artikel 27.

Slechts bij een volledige uitrusting aangaande de erkenningstekens op de boot (B immatriculatie nummer en clubkenteken) en clubkenteken op trekwagen heeft men toelating om het parcours te bevaren.

Artikel 28.

Overtreding der voorschriften of klachten vanwege de Dienst voor de Scheepvaart kunnen zonder enig verhaal door het Bestuur gesanctioneerd worden door:

a) Berisping.

b) Verbod van één of meerdere vaardagen naar keuze van onzentwege.

c) Uitsluiting.

Artikel 29.

Plaatsen van caravans, mobilhomes, tenten of andere voertuigen op de dijk voor een periode langer dan 2 nachten is ten strengste verboden, tenzij mits toelating van het Bestuur van Viersel Waterski Club.

Artikel 30.

Het reglement is onderhevig aan verandering of aanpassing.

Artikel 31.

Boten van andere clubs mogen trainen mits inschrijving en betaling van lidgeld aan VWSC.

Artikel 32.

Niet-leden die gebruik wensen te maken van de infrastructuur van VWSC kunnen een daglidmaatschap bekomen tegen de prijs van €20. Een dergelijk lidmaatschap kan slechts 2 maal verkregen worden. Daarna dient men volwaardig lid te worden.

Niet-leden die een lid vergezellen om te waterskiën of te jetskiën, kunnen dit slechts 2 maal doen zonder effectief lid te worden. Daarna moeten zij eveneens volwaardig lid worden van de vereniging.

Artikel 33.

Tijdelijke leden met een daglidmaatschap dienen zich eveneens te houden aan het reglement van inwendige orde van Viersel Waterski Club vzw en de bijzondere reglementen die vermeld staan op de “dagvergunning lidmaatschap”.

Artikel 34.

Bij gebruik van de kraan, dienen volgende richtlijnen te worden gevolgd:

- De last nooit laten zwieren.

- Niet onder de last lopen.

- Het maximum gewicht van 2500 kg respecteren.

- De gebruikte sangels of kettingen, die geen eigendom zijn van VWSC, voor het te waterlaten van de boot/jetski dienen te zijn gekeurd door een erkend keuringsorganisme en in orde zijn met de periodieke keuring (max. 1 jaar oud).

- Het gebruik van de hijshulpmiddelen van Viersel Waterski Club (spreider en sangels) is volledig op eigen verantwoordelijkheid.

- Bij verlies van de sangels van Viersel Waterski Club zullen deze vergoed worden door de betrokken persoon.

- Na gebruik van de kraan, dient de kraanarm evenwijdig te worden geplaatst met het kanaal, richting Antwerpen. De

kettinghaak dient bijna volledig omhoog te worden gebracht en de loopkat tot tegen de kolom van de kraan te worden gereden. Tenslotte zal de gebruiker de hoofdschakelaar op “0” plaatsen en de bedieningskast sluiten en vergrendelen met het voorziene hangslot.

- Het gebruik van de kraan is uitsluitend toegestaan aan leden van Viersel Waterski Club.

- De trailer en trekwagen dienen onmiddellijk op de parking te worden geplaatst na het te waterlaten van de boot.

- Het “klaarmaken” van de boten, d.w.z. voorzien van sangels, losmaken van de bevestigingsriemen e.d., zal gebeuren op de trailerparking. Zie ook art. 4(e).

Artikel 35.

Het gebruik van de slipway is volledig op eigen verantwoordelijkheid. Het Bestuur van VWSC waarschuwt in het bijzonder op de steilheid en gladheid van de slipway. Het Bestuur is geenszins verantwoordelijk voor eventuele schade bij gebruik van deze slipway.

Artikel 36.

Het Bestuur van Viersel Waterski Club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en diefstallen van welke aard ook.

Artikel 37.

De trainingsuren voor de waterski-racers zijn iedere woensdag van 18h00 tot 21h00. Op zon- en feestdagen kan getraind worden van 10h00 tot 21h00. Het Bestuur heeft het recht deze uren te veranderen of het trainen stil te leggen bij mogelijke evenementen buiten de club (bv. Kerkdienst in de nabijheid van de club). Alle andere activiteiten kunnen beoefend worden zonder restrictie.

Artikel 38.

De leden van Viersel Waterski Club dienen rekening te houden met volgende zones:

- Jetski’s kunnen trainen links van het clubhuis voorbij de brug (Herentalse Stwg) richting Antwerpen.

- Recreanten kunnen trainen in de zone tussen het clubhuis en het sas van het Netekanaal.

- Waterskiracers mogen trainen in de zone voorbij het sas van het Netekanaal richting Herentals. Zie eveneens

art21.

Artikel 39. BIJZONDERE REGLEMENTEN voor de afdeling OELEGEM JETSKI-KOM

1. Jaagpad

· Gebruik van het jaagpad om de jetski-kom te bereiken is onderworpen aan de voorschriften van de Dienst der Scheepvaart.

· De toelating van de Dienst der Scheepvaart moet steeds in de wagen liggen.

· Eén wagen per toelating.

2. Te water laten van jetski’s

· Het gebruik van de slipway is enkel toegelaten aan leden van VWSC.

· Het totaal maximaal toegelaten gewicht bedraagt 1500kg.

· De slipway is enkel voor jetski’s; GEEN boten.

· Bij het te water laten van de jetski dienen de wielen van de trailer boven het wateroppervlak te blijven.

· Ten gevolge van stroming en golven is het mogelijk dat de beplating van de slipway los komt. De gebruiker dient zich te vergewissen van de aanwezigheid van de beplating die zich onder het wateroppervlak bevindt.

· Indien de trailer toch in het water gereden wordt, is dit de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

· Het gebruik van de slipway is op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het bestuur is in geen geval verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

· Na het gebruik van de slipway moeten de poorten worden gesloten en vergrendeld worden met de daartoe voorziene hangsloten.

3. Omgeving

De leden van VWSC zullen volgende richtlijnen volgen:

· Geen vuilnis storten.

· Wagens en trailers dienen ordelijk te worden geparkeerd.

· Alle richtlijnen van de Dienst der Scheepvaart dienen gevolgd te worden.

4. Parcours van jetski-wedstrijden en schans

· Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen bij gebruik van de schans of het jetski parcours.

5. Richtlijnen Dienst der Scheepvaart

Ieder lid moet in het bezit zijn van:

· Geldig vaarbewijs

· Geldig verzekeringsattest burgerlijke aansprakelijkheid

· Geldig vaarvignet

Bij gebrek hieraan is het verboden de infrastructuur te gebruiken.

Laatst aangepast op maandag, 06 maart 2017 13:23